مواد زیستی مبتنی بر ماتریکس خارج سلولی به عنوان وسیله انتقال سلولهای بنیادی مشتق از چربی در ترمیم زخم: یک مطالعه مقایسه ای بین داربست کلاژن و دو زنوگرافت

تاریخ انتشار: ﺳﻪشنبه 16 دی 1399 | امتیاز: Article Rating
زمینه
درمان های مبتنی بر سلول های بنیادی ابزاری امیدوار کننده ای در طب ترمیمی هستند. با در نظر گرفتن اشکالات تزریق مستقیم سلول های بنیادی (به عنوان مثال محلی سازی ضعیف سلول) ، مواد بیولوژیکی مبتنی بر ماتریکس خارج سلولی (به عنوان مثال داربست ها و گرفت های بافتی) ، به دلیل عملکرد بیولوژیکی ترکیبی و سازگاری سلول ، به عنوان حامل های بالقوه سلول های بنیادی در دست بررسی هستند.

مواد و روش ها
مطالعه حاضر پتانسیل سه ماده زیستی مبتنی بر ماتریکس خارج سلولی موجود در بازار [یک داربست کلاژن / گلیکوزآمینو گلیکان (پوشش زخم ماتریکس، ™Integra) ، یک پرده صفاقی سلول زدایی شده خوک (XenoMEM ™) و یک مثانه ادرار خوک (MatriStem ™)] را به عنوان حامل انتقال سلول های بنیادی مشتق از چربی ارزیابی کرده است.

نتایج
هر دو گرفت های بافتی باعث افزایش قابل توجه سلولهای بنیادی مشتق از چربی انسان در شرایط آزمایشگاهی بر روی داربست كلاژن شد ، به ویژه هنگامی كه سلولها در طرف غشای پایه کشت شدند. پتانسیل تمایز به سه رده و فنوتیپ سلول بنیادی مشتق از چربی انسان در تمام مواد بیولوژیکی حفظ شدند. در یک مدل ترمیم زخم موش نود ، در مقایسه با گروه شم ، گروه زیست مواد به تنهایی و سلول به تنهایی ، همه گروه های زیست مواد کشت شده با سلول های بنیادی مشتق شده از چربی انسان ، بهبودی بسته شدن زخم را به میزان قابل توجهی نشان دادند ، شکاف زخم و شاخص اسکار به طور معنی داری کمتر (05/0( p< و نسبت بالاتری از رسوب کلاژن بالغ و رگ زایی (P <0.05) (بالاترین ، p <0.01 ، برای سلول کشت شده بر غشای پایه گروه XenoMEM) )مشاهده شد. تمام گروه های زیست مواد کشت شده با سلول ، سلول های بیشتری را در ناحیه پیوند شده نسبت به گروه تزریق مستقیم حفظ کرده اند ، حتی اگر با نیمی از حجم سلول نسبت به گروه تزریق سلول کشت شده باشند.

نتیجه گیری
این مطالعه بیشتر از استفاده از مواد بیولوژیکی مبتنی بر ماتریکس خارج سلولی (به ویژه صفاق خوک) به عنوان حامل انتقال سلول های بنیادی مشتق از چربی انسان حمایت می کند.
Extracellular matrix-based biomaterials as adipose-derived stem cell delivery vehicles in wound healing: a comparative study between a collagen scaffold and two xenografts
Héctor Capella-Monsonís,1,2 Andrea De Pieri,1,2,3 Rita Peixoto,1,2 Stefanie Korntner,1,2 and Dimitrios I. Zeugolis 1,2,4


Abstract
Background
Stem cell therapies represent a promising tool in regenerative medicine. Considering the drawbacks of direct stem cell injections (e.g. poor cell localisation), extracellular matrix-based biomaterials (e.g. scaffolds and tissue grafts), due to their compositional biofunctionality and cytocompatibility, are under investigation as potential stem cell carriers.
Methods
The present study assessed the potential of three commercially available extracellular matrix-based biomaterials [a collagen/glycosaminoglycan scaffold (Integra™ Matrix Wound Dressing), a decellularised porcine peritoneum (XenoMEM™) and a porcine urinary bladder (MatriStem™)] as human adipose-derived stem cell delivery vehicles.
Results
Both tissue grafts induced significantly (p < 0.01) higher human adipose-derived stem cell proliferation in vitro over the collagen scaffold, especially when the cells were seeded on the basement membrane side. Human adipose-derived stem cell phenotype and trilineage differentiation potential was preserved in all biomaterials. In a splinted wound healing nude mouse model, in comparison to sham, biomaterials alone and cells alone groups, all biomaterials seeded with human adipose-derived stem cells showed a moderate improvement of wound closure, a significantly (p < 0.05) lower wound gap and scar index and a significantly (p < 0.05) higher proportion of mature collagen deposition and angiogenesis (the highest, p < 0.01, was observed for the cell loaded at the basement membrane XenoMEM™ group). All cell-loaded biomaterial groups retained more cells at the implantation side than the direct injection group, even though they were loaded with half of the cells than the cell injection group.
Conclusions
This study further advocates the use of extracellular matrix-based biomaterials (in particular porcine peritoneum) as human adipose-derived stem cell delivery vehicles.

PMID: 876543
ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان