(آرشیو سال 1396)
استفاده از سروم جنین گاوی(FBS) به عنوان یک مکمل حفاظت انجمادی به دلیل خطر انتقال بیماری و هم چنین واکنش های ایمنی زنوژن در میزبان پیوند شده، برای ذخیره سازی سلول های بنیادی مزانشیمی(MSCs) مناسب نیستند. در این جا، ما بررسی کردیم که آیا آلبومین سروم انسانی(HSA)، سروم انسانی(HS) و یا جایگزین سرومی ناک ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 29448017
استفاده از سروم جنین گاوی(FBS) به عنوان یک مکمل حفاظت انجمادی به دلیل خطر انتقال بیماری و هم چنین واکنش های ایمنی زنوژن در میزبان پیوند شده، برای ذخیره سازی سلول های بنیادی مزانشیمی(MSCs) مناسب نیستند. در این جا، ما بررسی کردیم که آیا آلبومین سروم انسانی(HSA)، سروم انسانی(HS) و یا جایگزین سرومی ناک ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 29448017
هدف این مطالعه بررسی اثر درمان بازسازی کننده با سلول های بنیادی مزانشیمی پیش تیمار شده با ملاتونین(MT)، به عنوان یک هدف درمانی برای تعدیل کردن پاتوژنز نفروپاتی دیابتی(DN) در مدل رتی و اثرات احتمالی آن روی پروتئین اتوفاژی Beclin-1 بود. چهل موش رت نر بالغ ویستار آلبینو به چهار گروه تقسیم شدند: کنترل، ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 29425466
هدف این مطالعه بررسی اثر درمان بازسازی کننده با سلول های بنیادی مزانشیمی پیش تیمار شده با ملاتونین(MT)، به عنوان یک هدف درمانی برای تعدیل کردن پاتوژنز نفروپاتی دیابتی(DN) در مدل رتی و اثرات احتمالی آن روی پروتئین اتوفاژی Beclin-1 بود. چهل موش رت نر بالغ ویستار آلبینو به چهار گروه تقسیم شدند: کنترل، ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 29425466
اثرات سلول های بنیادی مزانشیمی(MSCs) مشتق از سه منبع مختلف در درمان نقص استخوانی با سلول های بنیادی و تفاوت های اثرات درمانی آن ها مطالعه شد. سلول های بنیادی مزانشیمی از بند ناف، بافت چربی و مغز استخوان رت های Sprague-Dawley جداسازی شد و فنوتیپ آنها برای چهار نسل مورد شناسایی قرار گرفت. مدل رتی نقص...
امتیاز: Article Rating | PMID: 29399126
درمان مبتنی بر سلول های بنیادی نقش کلیدی را درمان های بالینی بازی می کند و سلول های بنیادی مزانشیمی(MSCs) به طور گسترده ای در کارآزمایی های بالینی درمان تومور استفاده می شوند. در مطالعه حاضر، سلول های بنیادی مزانشیمی از بند ناف جداسازی شده و با رده سلولی H1299 سرطان ریه هم کشت شدند. اثرات سلول های ب...
امتیاز: Article Rating | PMID: 29399109
بند ناف انسانی(UC) معمولا به عنوان زباله بیولوژیک دور ریخته می شود. با این حال، این بافت به عنوان منبعی از سلول ها از جمله سلول های پیش ساز اندوتلیالی(EPCs) و سلول های بنیادی مزانشیمی(MSCs)، که پتانسیل بسیار زیادی در طب بازساختی دارند، توجه زیادی را به خود جلب کرده اند. مطالعه حاضر یک پروتکل مطمئن ر...
امتیاز: Article Rating | PMID: 29399087
سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از سلول های بنیادی جنینی انسانی(hE-MSCs) ظرفیت تکثیری بالاتری در مقایسه با سایر سلول های بنیادی مزانشیمی انسانی(hMSCs) دارند که نشان می دهد که آن ها ممکن است کاربردهای وسیع تری در درمان های سلولی بازسازی کننده داشته باشند. در این مطالعه، برای کشف مکانیسم ضد پیری در hE-M...
امتیاز: Article Rating | PMID: 29398486
سلول های بنیادی و سایر انواع سلول های مربوطه ممکن است جایگزین بالقوه ای برای درمان اختلالات ژنتیکی مختلفی باشند که در حال حاضر با رویکردهای موجود قابل درمان نیستند. ریکاوری عملکردی سلول ها می تواند از طریق تمایز جهت دار یا دستکاری ژنتیکی القا شود. در این مطالعه، سلول های بنیادی مزانشیمی(MSCs) از بیم...
امتیاز: Article Rating | PMID: 29393424
سلول های بنیادی و سایر انواع سلول های مربوطه ممکن است جایگزین بالقوه ای برای درمان اختلالات ژنتیکی مختلفی باشند که در حال حاضر با رویکردهای موجود قابل درمان نیستند. ریکاوری عملکردی سلول ها می تواند از طریق تمایز جهت دار یا دستکاری ژنتیکی القا شود. در این مطالعه، سلول های بنیادی مزانشیمی(MSCs) از بیم...
امتیاز: Article Rating | PMID: 29393424
میکروRNAها(miRNAs) به عنوان ریز مدیرهای بیان ژنی در نظر گرفته شده اند و آگاهی در مورد نقش اساسی آن ها در کنترل عملکردهای زیستی به طور دائم در حال افزایش است. تشکیل استخوان و هموستازی فرایندهای پیچیده دخیل در تمایز و برهمکنش انواع سلول های مختلف هستند. نشان داده شده است که چندین microRNAها در مسیرها ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 29393379
در سال های اخیر، تحقیقات سلول های بنیادی از تلفیق شدن با شیمی بویژه در بررسی داروهای ریز مولکول تعدیل کننده اهداف خاص برای تنظیم سرنوشت سلولی، بهره برده است. ایدبنون(IDB) یک پودر کریستالی زرد رنگ است که در درمان بیماری های مغزی عروقی مزمن استفاده می شود. هدف مطالعه حاضر ارزیابی این بود که آیا ایدبنو...
امتیاز: Article Rating | PMID: 29393352
بازبرنامه ریزی فیبروبلاست ها به سلول های بنیادی پرتوان القایی احتمال این که سلول های سوماتیک بتوانند بدون تبدیل شدن به یک سلول های بنیادی/پیش ساز به یک سرنوشت جایگزین و تمایز یافته تبدیل شوند را افزایش داده است. مطالعات اخیر نشان داده است که فیبروبلاست ها می توانند با ترکیبی از چندین فاکتور رونویسی ...
امتیاز: Article Rating | PMID: 29423003
یک چالش عمده کاربردی در زمینه رگزایی درمانی و طب بازساختی نیاز به تولید ریز عروق دارای عملکرد است. هدف این مطالعه ارزیابی این امر بود که آیا منبع سلول های اندوتلیالی اتولوگ بالقوه(EC) مشتق از سلول های بنیادی پرتوان القایی انسانی(iPSC-ECs) می توانند یک ریز عروق قوی و بادوام مشابه با آن هایی که پیش از...
امتیاز: Article Rating | PMID: 29422650
پیشینه: استعداد ژنتیکی و تغییرات اپی ژنتیکی هر دو در بیماری های مخرب عصبی شایع مانند بیماری پارکینسون(PD) نقش دارند. از آن جایی که بازبرنامه ریزی سلولی و تولید سلول های بنیادی پرتوان القایی(iPSCs) خودشان با بازآرایی اپی ژنتیکی زیادی همراه هستند، مشخص نیست که نورون های مشتق از iPSCها تا چه حد خودش...
امتیاز: Article Rating | PMID: 29422978
صفحه 7 از 60ابتدا   قبلی   2  3  4  5  6  [7]  8  9  10  11  بعدی   انتها   
آرشیو سالانه
آرشیو سالانه
نظرات خوانندگان
نظرات خوانندگان